Welt
  >  
Schweiz
  >   Blonay - Chamby   >   ABe 4/4 I