Baureihe: JR 500-7000 "V set"

West Japan Railway Company