Baureihe: DAL 3180

Hekurudhat e Kosovës (Kosovo Railways)